Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας ειδικευμένος σύμβουλος της Citibank θα επικοινωνήσει μαζί σας.
Όνομα*: Οδός*:
Επώνυμο*: Αριθμός*:
Τηλ. επικοινωνίας*: Τ.Κ.*:
E-mail*: Περιοχή/Πόλη*:
   

*Για την καλύτερη επικοινωνία μαζί σας, η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική.

Tο Citigold Personal Banking απευθύνεται σε πελάτες με συνολική τραπεζική σχέση (καταθέσεις ή/και επενδύσεις) τουλάχιστον 100.000 ευρώ.

Τα Επενδυτικά Προϊόντα δεν είναι τραπεζικές καταθέσεις ή υποχρεώσεις της Citibank International plc ή των καταστημάτων και των συνδεδεμένων ή θυγατρικών εταιριών της, ούτε είναι εγγυημένα από αυτές (εκτός εάν ρητά και ειδικά ορίζεται το αντίθετο), υπόκεινται σε επενδυτικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής απώλειας του αρχικού κεφαλαίου και δεν διασφαλίζονται από το Κράτος ή από κάποιο οργανισμό του. Οι προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Όροι χρήσης προσωπικών δεδομένων.
Η εκ μέρους της Citi επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μας γνωστοποιείτε ανωτέρω (τα «Προσωπικά Δεδομένα») , κατά τη χρήση, εκ μέρους σας, των εφαρμογών και υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας, γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς των παρεχόμενων μέσω της Ιστοσελίδας εφαρμογών και υπηρεσιών προς το χρήστη και πραγματοποιείται πάντοτε σε πλήρη συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Η Citi διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων, οι οποίοι θα ισχύουν όπως εκάστοτε δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Η Citi/Diners είναι μέλος του Ομίλου Citigroup, η οποία τηρεί βάσεις δεδομένων υπό διαφορετικές δικαιοδοσίες. Η Citi/Diners μπορεί να μεταφέρει τα δεδομένα σας σε κάποια από αυτές τις βάσεις δεδομένων του Ομίλου, ή σε τρίτες εταιρείες εκτός της χώρας διαμονής σας. Στην περίπτωση που η πρακτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σε κάποια χώρα δεν ανταποκρίνεται στα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα, σας διαβεβαιώνουμε ότι όποια δεδομένα μεταφέρονται σε τέτοια χώρα θα προστατεύονται επαρκώς, η δε διαβίβαση θα γίνεται τηρουμένων των απαιτήσεων της σχετικής νομοθεσίας.