προφίλ εχεμύθεια citibank.com
sign on δελτία τύπου εταιρική κοινωνική ευθύνη επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
 
Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

 

Σύστημα Αποζημίωσης
  1. Το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου (FSCS) [το «Σύστημα»], παρέχει αποζημίωση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, εφόσον η Citibank Ελλάδος λόγω αφερεγγυότητας δεν είναι σε θέση, ή πιθανόν δεν θα είναι σε θέση, να ικανοποιήσει προστατευόμενες από το Σύστημα απαιτήσεις σε βάρος της. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το Σύστημα ενδέχεται να αποζημιώσει απαιτήσεις που σχετίζονται με ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται από την Citibank Ελλάδος, όπως την αποδοχή καταθέσεων και την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Ωστόσο, το Σύστημα διέπεται από ειδικούς και συγκεκριμένους κανόνες αναφορικά με την παροχή αποζημίωσης, που καθορίζουν τις προϋποθέσεις και τις περιστάσεις, υπό την συνδρομή των οποίων η αποζημίωση θα είναι διαθέσιμη, καθώς και τα ανώτατα όρια της πληρωτέας αποζημίωσης. Επομένως, οποιαδήποτε κάλυψη από το Σύστημα υπόκειται στις συγκεκριμένες περιστάσεις, την φύση της απαίτησης καθώς και τους ειδικούς κανόνες που διέπουν το Σύστημα.

  2. Απαιτήσεις που προστατεύονται από το Σύστημα σε σχέση με τις καταθέσεις και τις επενδυτικές υπηρεσίες υπόκεινται στα ανώτατα όρια της αποζημίωσης, όπως αυτά ανακοινώνονται κατά διαστήματα στην ιστοσελίδα του Συστήματος στο διαδίκτυο. Δεν είναι δυνατό να αξιωθεί ποσό που υπερβαίνει τα ανακοινωθέντα ανώτατα όρια, ακόμα και αν η υφιστάμενη οικονομική ζημία ή το αρχικό ποσό της κατάθεσης ή της επένδυσης είναι μεγαλύτερο του ανώτατου ορίου. Το ανώτατο όριο αποζημίωσης που ισχύει για τις καταθέσεις κατά τον Ιανουάριο του 2011 ανέρχεται σε ποσοστό 100% για τις πρώτες ογδόντα πέντε χιλιάδες (85.000) Στερλίνες Μεγάλης Βρετανίας (GBP) ανά πελάτη. Το ανώτατο όριο αποζημίωσης που ισχύει για τις επενδυτικές υπηρεσίες κατά τον Ιανουάριο του 2011 ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) Στερλίνων Μεγάλης Βρετανίας (GBP) ανά πελάτη. Πληροφορίες για τα ισχύοντα κάθε φορά ανώτατα όρια αποζημίωσης από το Σύστημα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Συστήματος http://www.fscs.org.uk.

  3. Το Σύστημα καλύπτει, επίσης, συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπου η Citibank Ελλάδος παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ή διαμεσολαβεί για την παροχή συγκεκριμένων ασφαλιστικών προϊόντων και λόγω αφερεγγυότητας δεν είναι σε θέση, ή πιθανόν δεν θα είναι σε θέση, να ικανοποιήσει απαιτήσεις σε βάρος της σε σχέση με τις δραστηριότητες αυτές. Το ποσό της προστασίας που διατίθεται από το Σύστημα εξαρτάται από τους συγκεκριμένους όρους του προϊόντος, καθώς και τις προσωπικές περιστάσεις του Πελάτη, και υπόκειται, τις περισσότερες φορές, σε ανώτατα όρια. Το ανώτατο όριο αποζημίωσης για τις δραστηριότητες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (με συγκεκριμένες εξαιρέσεις) ανέρχεται σε ποσοστό 90% της απαίτησης χωρίς ανώτατο όριο.

  4. Όπου η Citibank Ελλάδος ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για την διαμεσολάβησή της με σκοπό την ένταξη του Πελάτη σε ένα ασφαλιστικό προϊόν τρίτου παρόχου (ασφαλιστή), το Σύστημα καλύπτει μόνο την περίπτωση που η Citibank Ελλάδος, και όχι ο τρίτος πάροχος – ασφαλιστής, λόγω αφερεγγυότητας δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, εκτός αν ο τρίτος πάροχος – ασφαλιστής καλύπτεται ο ίδιος ξεχωριστά από το Σύστημα.

  5. Κατόπιν αιτήματος, θα παρέχονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την παρεχόμενη αποζημίωση, καθώς και τις διατυπώσεις που απαιτούνται για την παροχή της αποζημίωσης. Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με το Σύστημα είναι επίσης διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Συστήματος http://www.fscs.org.uk. Εναλλακτικά, ο Πελάτης μπορεί να απευθυνθεί στο Σύστημα (διεύθυνση: 7th Floor, Lloyds Chambers, Portsoken Street, London E1 8BN, τηλέφωνο: 020 7741 4100, e-mail: enquiries@fscs.org.uk).

 

 

 
ασφάλεια  | απασχόληση @ citibank  |  English

Citibank.gr


Εχεμύθεια
Όροι και επισημάνσεις
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων Ηνωμένου Βασιλείου
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ