Slovak | English

O nás

Robíme Vás schopným pokroku s cieľom dosiahnuť úspech

Citi poskytuje spotrebiteľom, obchodným spoločnostiam, vládam a inštitúciám širokú škálu finančných produktov a služieb vrátane retailového bankovníctva a spotrebiteľských úverov, firemného a investičného bankovníctva, maklérstva cenných papierov, transakčných služieb a správy majetku. Citi ponúka svoje služby na Slovensku od roku 1995.

Právna subjektivita

Citibank Europe plc so sídlom 1 North Wall Quay, Dublin 1, Írsko, zapísaná na Úrade pre registráciu spoločností pod číslom 132781, prevádzkujúca svoju podnikateľskú činnosť v Slovenske republike prostredníctvom Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 861 260, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1662/B (ďalej aj ako "banka") vykonáva na území Slovenskej republiky obchodnú činnosť v oblastiach bankovníctva a finančných služieb od 1. januára 2009. Banka je právnym nástupcom Citibank (Slovakia) a. s., ktorá svoju činnosť vykonávala v Slovenskej republike od 1. novembra 1995 do 31. 12. 2008, na základe bankovej licencie, vydanej Národnou bankou Slovenska.

Obchodné meno

Citibank Europe plc prevádzkujúca svoju podnikateľskú činnosť v Slovenskej republike prostredníctvom Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
Dvořákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava

IČO: 36 861 260
SWIFT: CITISKBA
Numerický kód banky: 8130
Znakový kód banky: CITISA

Informácie: 02/58 230 111

Management

Slovenská republika

Branislav Sandtner, Citi Country Officer

Citigroup

Jane Fraser, Chief Executive Officer Citigroup