Финансовая Отчетность

Финансовая отчетность

«Ситибанк Қазақстан» АҚ Қаржылық Есеп берудің Халықаралық Стандарттарына сәйкес дайындалған 2018 жылдың 31 Желтоқсан бухгалтерлік балансы , «Ситибанк Қазақстан» АҚ Қаржылық Есеп берудің Халықаралық Стандарттарына сәйкес дайындалған 2018 жылдың 31 Желтоқсан аяқталған кезеңнің кірістер мен шығыстар жөніндегі есеп. (Aудит жүргізілмеген).2019 жылдың 14 қаңтарында жарияланған.

Аудированная финансовая отчетность АО "Ситибанк Казахстан" за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, опубликованная 12 июня 2019 года.

Отчет о финансовом положении АО "Ситибанк Казахстан" по состоянию на 31 Декабря 2018 года, подготовленный в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности и Отчет о прибыли убытке и прочем совокупном доходе АО "Ситибанк Казахстан" за период, заканчивающийся 31 Декабря 2018 г. подготовленный в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности. (Не аудированная), опубликованные 14 января 2019 года

«Ситибанк Қазақстан» АҚ Қаржылық Есеп берудің Халықаралық Стандарттарына сәйкес дайындалған 2018 жылдың 30 Қыркүйектегi бухгалтерлік балансы , «Ситибанк Қазақстан» АҚ Қаржылық Есеп берудің Халықаралық Стандарттарына сәйкес дайындалған 2018 жылдың 30 Қыркүйектегi аяқталған кезеңнің кірістер мен шығыстар жөніндегі есеп. 2018 жылдың 10 қазанында жарияланған.

Отчет о финансовом положении АО "Ситибанк Казахстан" по состоянию на 30 сентября 2018 года, подготовленный в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности и Отчет о прибыли убытке и прочем совокупном доходе АО "Ситибанк Казахстан" за период, заканчивающийся 30 сентябрь 2018 г. подготовленный в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, опубликованные 10 октября 2018 года.

«Ситибанк Қазақстан» АҚ Қаржылық Есеп берудің Халықаралық Стандарттарына сәйкес дайындалған 2018 жылдың 30 Mаусымындағы бухгалтерлік балансы , «Ситибанк Қазақстан» АҚ Қаржылық Есеп берудің Халықаралық Стандарттарына сәйкес дайындалған 2018 жылдың 30 Mаусымында аяқталған кезеңнің кірістер мен шығыстар жөніндегі есеп. 2018 жылдың 10 шілдесінде жарияланған.

Отчет о финансовом положении АО "Ситибанк Казахстан" по состоянию на 30 июня 2018 года, подготовленный в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности и Отчет о прибыли убытке и прочем совокупном доходе АО "Ситибанк Казахстан" за период, заканчивающийся 30 июня 2018 г. подготовленный в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, опубликованные 10 июля 2018 года.

«Ситибанк Қазақстан» АҚ Қаржылық Есеп берудің Халықаралық Стандарттарына сәйкес дайындалған 2018 жылдың 30 Наурыз бухгалтерлік балансы , «Ситибанк Қазақстан» АҚ Қаржылық Есеп берудің Халықаралық Стандарттарына сәйкес дайындалған 2018 жылдың 30 Наурыз аяқталған кезеңнің кірістер мен шығыстар жөніндегі есеп.

Отчет о финансовом положении АО "Ситибанк Казахстан" по состоянию на 30 Марта 2018 года, подготовленный в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, и Отчет о прибыли убытке и прочем совокупном доходе АО "Ситибанк Казахстан" за период, заканчивающийся 30 Марта 2018 г., подготовленный в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, опубликованные 10 апреля 2018 года.