Financovanie

Hlavnou charakteristikou úverovej politiky divízie malých a stredných podnikov je široká ponuka úverových produktov, kombinovaná s rýchlym posúdením možnosti získať úver a možnosťou využitia širokej škály aktív spoločnosti pre účely ručenia.

Financovanie je určené pre podnikateľské subjekty (právnické osoby), ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:

  • existujú na trhu minimálne dva roky,
  • podnikajú vo vybraných oblastiach výroby, služieb, maloobchodu, veľkoobchodu a dopravy,
  • dosahujú minimálny ročný obrat 2 mil. EUR,
  • majú pozitívne vlastné imanie a prevádzkový hospodársky výsledok a
  • majú prehľadnú štruktúru vlastníkov.

Dlhodobé úvery

Dlhodobé úvery sú určené na financovanie nákupu dlhodobého majetku (pozemkov, budov, zariadení) alebo na vybudovanie, prípadne rekonštrukciu hlavných prevádzkových priestorov spoločnosti.

Viac informácií

Financovanie pracovného kapitálu

Financovanie pracovného kapitálu (pohľadávok a zásob) je zabezpečené vo forme kontokorentných alebo krátkodobých revolvingových rámcov, zabezpečených najčastejšie vo forme záložného práva na financované aktívum.

Viac informácií

Refinancovanie

Jednou z foriem financovania investícii a pracovného kapitálu je aj refinancovanie existujúcich záväzkov spoločnosti so zámerom optimalizovania kapitálovej štruktúry klienta.

Viac informácií

Financovanie kontraktov

Pre klientov so spoľahlivou kvalitou produktov a služieb poskytujeme financovanie ich odberateľských kontraktov so splatnosťou do 2 rokov vrátane obdobia pred dodávkou produktov a služieb, ktoré by však nemalo presiahnuť 1 rok.

Viac informácií

Vernostné programy

Vernostný program zahŕňa kontokoretné prečerpanie na bežnom účte klienta, služby oddelenia Trade a Treasury až do výšky 200 tisíc EUR.

Viac informácií

Ďalšie typy financovania

Ďalšie typy financovania vieme poskytnúť prostredníctvom Trade štruktúr.

Viac informácií

Malé a stredné podniky