Edukacja finansowa
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Konkurs o "Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie S.A. za szczególne osiągnięcia w zakresie myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów"
Czternasta edycja

23 października Witold Zieliński, Wiceprezes Zarządu Citi Handlowy, wręczył dr. Cezaremu Wójcikowi Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie S.A. za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów w dowód uznania za książkę "Integracja ze strefą euro. Teoretyczne i praktyczne aspekty konwergencji".

Laureat tegorocznej, XIV edycji Nagrody, jest adiunktem w Katedrze Finansów Międzynarodowych SGH oraz w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. W nagrodzonej pracy analizuje procesy zachodzące w obszarze walutowym oraz formułuje wnioski i rekomendacje dotyczące optymalnej ścieżki integracji Polski ze strefą euro.

Uzasadniając przyznanie Nagrody Witold Zieliński powiedział: "Głównym celem konkursu Banku Handlowego jest wspieranie polskiej myśli ekonomicznej. Szczególnie zależy nam, aby zgłaszane prace odnosiły się do realnych problemów i wskazywały praktyczne ich rozwiązania. Stąd tegoroczna nagroda za analizę skutków integracji Polski ze strefą euro."

Jego słowa potwierdził prof. Leszek Zienkowski, przewodniczący Jury: "Należy uznać, że praca dr. Cezarego Wójcika stanowi cenną pomoc w poszukiwaniu optymalnej polityki gospodarczej w przypadku integracji Polski z strefą euro."

Witold Zieliński, Wiceprezes Zarządu Citi Handlowy i gospodarz gali przywitał zebranych gości Prof. Leszek Zienkowski - przewodniczący jury - przedstawił uzasadnienie wyboru Laureata Dr Cezary Wójcik, Laureat Nagrody, w trakcie prezentacji nagrodzonej pracy

Po uroczystym wręczeniu nagrody i wykładzie Laureata odbyła się konferencja ekonomiczna "Polska droga do euro - szanse i zagrożenia", którą poprowadził Piotr Kalisz - Starszy Ekonomista Citi Handlowy. Wśród zaproszonych panelistów znaleźli się: prof. Stanisław Gomułka - Główny Ekonomista Business Centre Club, Aleksandra Natalli-Świat - Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, prof. Witold Orłowski - główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers Polska, a zarazem laureat czwartej edycji konkursu, prof. Andrzej Sławiński - Członek Rady Polityki Pieniężnej NBP, Katarzyna Zajdel-Kurowska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz dr Cezary Wójcik - Laureat Nagrody.

Uczestnicy panelu (od lewej siedzą): prof. Stanisław Gomułka, prof. Witold Orłowski, Aleksandra Natalli-Świat, prof. Andrzej Sławiński, Katarzyna Zajdel-Kurowska


Na zakończenie gospodarz uroczystości, Wiceprezes Zarządu Citi Handlowy, Witold Zieliński, zainaugurował XV edycję konkursu.

Ideą konkursu o "Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie S.A." jest promowanie najcenniejszych, najbardziej wartościowych publikacji w dziedzinie teorii ekonomii i finansów. Prace do konkursu mogą składać mające siedzibę w Polsce uczelnie i instytuty o profilu ekonomicznym, banki i instytucje samorządu gospodarczego oraz wydawnictwa ekonomiczne. O jej przyznaniu decyduje Jury w składzie: prof. Leszek Zienkowski, prof. Zdzisław Sadowski, prof. Marek Dąbrowski, prof. Stanisław Gomułka, prof. Urszula Grzelońska, prof. Wacław Wilczyński, prof. Andrzej Sławiński, prof. Witold Koziński.

Od lewej stoją - prof. Leszek Zienkowski - przewodniczący Jury, dr Cezary Wójcik - Laureat Nagrody, Witold Zieliński - Wiceprezes Zarządu Citi Handlowy