Σύνδεση στο
Citibank Online
Πληροφορίες Λογαριασμών
Μεταφορές και Πληρωμές
Προσθήκη Δικαιούχου
Υπηρεσίες
Απαραίτητος εξοπλισμός

 

 

Citibank Online - Οδηγός Χρήσης
 

Δικαιούχοι


! ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Η προσθήκη και ενεργοποίηση δικαιούχου είναι απαραίτητη για όλες τις πληρωμές προς τρίτους.
Συγκεκριμένα, απαιτείται στις εξής συναλλαγές:

    - Μεταφορά χρημάτων σε τρίτους στη Citibank ή σε άλλη Τράπεζα στην Ελλάδα
    - Πληρωμή πιστωτικών καρτών τρίτων στη Citibank ή σε άλλη Τράπεζα στην Ελλάδα
    - Μεταφορά χρημάτων σε Citibank στο Εξωτερικό
    - Πάγιες εντολές μεταφοράς χρημάτων

Διαδικασία «Ενεργοποίηση Δικαιούχων»
Για την ενεργοποίηση ενός ή περισσοτέρων δικαιούχων θα πρέπει, αφού τον/τους προσθέσετε να καλέσετε την υπηρεσία Citiphone Banking, στο 210 929 0190, και να ζητήσετε την ενεργοποίησή του(ς), χρησιμοποιώντας τον Κωδικό σας Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (ΤPIN).

Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιήσετε έναν δικαιούχο μέσα σε πέντε ημέρες, διαγράφεται από το σύστημα.


 
 
 
 
Συχνές Ερωτήσεις
 

Citibank Online
Συνδεθείτε

 

 

 

 

 


Citibank.gr


Εχεμύθεια
Όροι και επισημάνσεις
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων Ηνωμένου Βασιλείου
© Copyright 2005 Citicorp