προφίλ εχεμύθεια citibank.com
sign on δελτία τύπου εταιρική κοινωνική ευθύνη επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
Εκπαίδευση & Ανάπτυξη
Αμοιβές & Παροχές
Υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος
Careers at CitiΚαλωσορίσατε στο Careers at Citi, την ιστοσελίδα προσέλκυσης υποψηφίων υπαλλήλων της Citi (η «Ιστοσελίδα»). Η πρόσβασή σας και η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της διάταξης περί προσωπικών πληροφοριών μέσω των online λειτουργιών αναζήτησης και αίτησης πρόσληψης της παρούσας Ιστοσελίδας), υπόκεινται σε:

  1. Πολιτική προστασίας προσωπικού απορρήτου του «Careers at Citi»
  2. Πρόσθετοι Όροι και
  3. Όροι, Προϋποθέσεις, Προειδοποιήσεις

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά  τα παρακάτω και καθορίστε ότι αποδέχεστε το περιεχόμενό τους κάνοντας κλικ στο παρακάτω κουμπί «Αποδέχομαι». Κάντε κλικ στο «Αρνούμαι» εάν δεν συγκατατίθεστε και δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τις online λειτουργίες αναζήτησης και αίτησης πρόσληψης αυτής της Ιστοσελίδας.

Αποδέχομαι
Αρνούμαι

 

Πολιτική Προσωπικού Απορρήτου της ιστοσελίδας CAREERS AT CITI

Τελευταία ενημέρωση: 4 Απριλίου 2007
Η διάταξη των προσωπικών πληροφοριών μέσω των online λειτουργιών αναζήτησης και αίτησης πρόσληψης αυτής της Ιστοσελίδας υποβάλλονται στην πολιτική προστασίας προσωπικού απορρήτου (η «Πολιτική»).

Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί «Αποδέχομαι» αυτής της σελίδας, καθορίζετε την αποδοχή σας για τη συλλογή, χρήση, μεταβίβαση και αποκάλυψη των προσωπικών πληροφοριών όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική.

CITI

Αυτή η Ιστοσελίδα λειτουργεί από την εταιρία Citibank, N.A. (διεύθυνση: 399 Park Ave., New York, NY 10043, USA) με σκοπό την υποστήριξη των λειτουργικών προσέλκυσης υποψηφίων υπαλλήλων για τη Citibank, N.A. και τη μητρική της εταιρία, καθώς και τις θυγατρικές και συνεργαζόμενες εταιρίες. Αυτή η Πολιτική αναφέρεται στη Citibank, N.A. και τη μητρική της εταιρία, καθώς και στις θυγατρικές και συνεργαζόμενες εταιρίες, που καλούνται συλλογικά «Citi».

 


 

Αυτή η Πολιτική καλύπτει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλετε μέσω της Ιστοσελίδας ως μέρος της αίτησης πρόσληψης ή της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματός σας, των πληροφοριών επικοινωνίας, του κωδικού εισόδου, του βιογραφικού σας σημειώματος και των πληροφοριών εκπαίδευσής σας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την παροχή άλλων σχετικών πληροφοριών ως μέρος της αίτησής σας. Εάν προτίθεστε να μας παρέχετε λεπτομέρειες για άτομα που αναφέρετε ως συστάσεις ή οποιουσδήποτε τρίτους ως μέρος του βιογραφικού σας σημειώματος, αποτελεί δική σας ευθύνη να λάβετε την συγκατάθεση των εν λόγω τρίτων προσώπων πριν μεταβιβάσετε τις προσωπικές τους πληροφορίες σε μας.

Είστε υπεύθυνος/η για το περιεχόμενο των πληροφοριών που μας παρέχετε και εσείς πρέπει να εξασφαλίσετε ότι είναι νόμιμες, ειλικρινείς, αληθείς, ακριβείς και δεν παραπλανούν με κανένα τρόπο.

 


 

Οι πληροφορίες που υποβάλλετε στην Ιστοσελίδα θα αποθηκευτούν στις Ηνωμένες Πολιτείες (και στα αντίστοιχα κράτη εάν η θέση εργασίας σχετίζεται με συνεργαζόμενα νομικά πρόσωπα της Citi εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών). Θα εξετασθούν και θα τύχουν επεξεργασίας για τους παρακάτω σκοπούς από υπαλλήλους, συμβούλους ή και παροχείς υπηρεσιών των νομικών προσώπων της Citi σε όλο τον κόσμο. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι νόμοι που αφορούν στις προσωπικές σας πληροφορίες σε ορισμένα από τα κράτη, μπορεί να είναι λιγότερο αυστηροί από τους νόμους της χώρας στην οποία κατοικείτε.

Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε μέσω της Ιστοσελίδας θα συλλεχθούν, χρησιμοποιηθούν, μεταβιβαστούν και θα τύχουν επεξεργασίας για τις λειτουργίες του παγκόσμιου τμήματος προσέλκυσης υποψηφίων υπαλλήλων της Citi και για τους σχετιζόμενους σκοπούς διαχείρισης και προγραμματισμού. Η Citi θα χρησιμοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε για την επεξεργασία της αίτησής σας, για να σας παρέχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες που διατίθενται σ' αυτή την Ιστοσελίδα κατά καιρούς, για να επικοινωνεί με σας, για συμμόρφωση με οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό, για τη διαχείριση της σχέσης σας με τη Citi, για την παρακολούθηση και καταγραφή υπηρεσιών είτε παρέχονται από τη Citi είτε από τρίτο συμβαλλόμενο και για την επικοινωνία με υπηρεσίες αναφοράς πιστοληπτικής φερεγγυότητας και πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία κατοικείτε. Οι προσωπικές σας πληροφορίες θα προστεθούν στη διεθνή βάση δεδομένων υποψηφίων της Citi και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της θεώρησης καταλληλότητας ή μη καταλληλότητας του προφίλ σας για άλλες διαθέσιμες θέσεις εργασίας στη Citi.Η παροχή των προσωπικών σας πληροφοριών σ' αυτή την Ιστοσελίδα, είναι εθελοντική. Ωστόσο, εάν δεν παρέχετε επαρκείς πληροφορίες, η Citi μπορεί να μην είναι σε θέση να λάβει υπόψη της την αίτηση πρόσληψής σας, ή εάν έχει προσφερθεί θέση εργασίας, να μη λάβει υπόψη την τυχόν επακόλουθη προαγωγή σας, μεταφορά σας, ή μετάθεσή σας.

Η Citi διατηρεί συστήματα μηχανογράφησης σε κέντρα δεδομένων και σε άλλες περιοχές στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο. Η Citi μπορεί να συλλέγει, αποθηκεύει, επεξεργάζεται, διαθέτει, ή χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που επιτρέπει τη μεταφορά τους και την πρόσβαση σε αυτά από συστήματα μηχανογράφησης που ανήκουν ή λειτουργούν εκ μέρους της Citi σε ολόκληρο το παγκόσμιο μηχανογραφικό δίκτυο της Citi.

 


 

Η πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες θα περιορίζεται σε υπαλλήλους ή αντιπροσώπους της Citi που χρειάζονται την πρόσβαση στις εν λόγω προσωπικές πληροφορίες για επιχειρηματικούς λόγους και αυτά τα άτομα μπορεί να περιλαμβάνουν υπαλλήλους τμήματος προσέλκυσης υποψηφίων, το προσωπικό του τμήματος ανθρωπίνων πόρων, το προσωπικό τεχνικών υπηρεσιών, διευθυντές, ή και τα αντίστοιχα άτομα στα οποία ανατέθηκε αυτή η λειτουργία. Η Citi δεν θα πουλήσει ή ενοικιάσει τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη ρητή σας συγκατάθεση. Μπορεί να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με επιλεγμένους παροχείς υπηρεσιών ή με συμβούλους, ενεργώντας εκ μέρους σας, όπως σε τρίτους συμβαλλομένους που βοηθούν τη Citi για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της εταιρίας Taleo Corporation στη διεύθυνση 575 Market Street, 8th floor, San Francisco, CA 94105, USA, η οποία φιλοξενεί την ιστοσελίδα και τη βάση δεδομένων των υποψηφίων και συμμετέχει στο σχήμα «Safe Harbor»). Αυτοί οι τρίτοι συμβαλλόμενοι θα είναι υποχρεωμένοι να προστατεύουν τις προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής.

Η Citi μπορεί επίσης να αποκαλύψει προσωπικές σας πληροφορίες ώστε να: (1) προστατεύσει τα νομικά δικαιώματα, το προσωπικό απόρρητο ή την ασφάλεια της Citi ή των υπαλλήλων, αντιπροσώπων και εργολάβων της, (2) προστατεύσει την ασφάλεια των επισκεπτών των ιστοσελίδων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, (3) προστατευθεί κατά απάτης ή άλλης παράνομης δραστηριότητας ή για σκοπούς αντιμετώπισης κινδύνου, (4) ανταποκριθεί σε ζητήματα ή αιτήματα που προέρχονται από δημόσιες αρχές, (5) μας επιτρέψει να επιδιώξουμε την χρήση των διαθέσιμων μέσων για αποκατάσταση ζημιών ή να περιορίσουμε τις όποιες ζημίες που μπορεί να υποστούμε, (6) εφαρμόσουμε τους όρους των υπηρεσιών μας, ή (7) συμμορφωθούμε με τους νόμους ή τις νομικές διαδικασίες.

 


 

Είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε πληροφορίες σχετικές με υποψηφίους που υποβάλλουν αιτήσεις προσλήψεων εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι προσωπικές πληροφορίες υποψηφίων που υποβάλλουν αιτήσεις πρόσληψης σε άλλα μέρη του κόσμου θα τηρηθούν σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Εάν δεν υπάρχει δραστηριότητα σε σχέση με προσωπικές πληροφορίες, η Citi μπορεί να τις αφαιρέσει από τη βάση δεδομένων της, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και πολιτικές διατήρησης δεδομένων της Citi και οποιεσδήποτε ισχύουσες νομικές ή ρυθμιστικές υποχρεώσεις. Σημειώστε ότι η Citi μπορεί να διαγράψει προσωπικές σας πληροφορίες σε οποιαδήποτε στιγμή (συμπεριλαμβανομένου του βιογραφικού σας σημειώματος) για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση. Συνεπώς, σας παρακαλούμε να διατηρήσετε δικά σας αντίγραφα των προσωπικών σας πληροφοριών που μας παρέχετε. Εάν υποβάλετε αίτηση πρόσληψης στο Χονκ Κονγκ και δεν σας απαντήσουμε εντός 1 μηνός από την ημερομηνία που υποβάλατε την αίτηση, τότε η αίτησή σας θα απορριφθεί την τελευταία μέρα του εν λόγω μήνα. Οι προσωπικές σας πληροφορίες θα διατηρηθούν για μια περίοδο όχι μεγαλύτερη των δύο ετών από την ημερομηνία απόρριψης της αίτησής σας.

 


 

Το cookie «μικρό αρχείο» αποτελεί κείμενο το οποίο εισάγεται στη μνήμη του προγράμματος περιήγησης (browser). Τα cookies («μικρά αρχεία») χρησιμοποιούνται ως γρήγορα και ευέλικτα μέσα ανανέωσης του περιεχομένου της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας και ως μέσα βελτίωσης της λειτουργικότητας της Ιστοσελίδας με το να είναι σε θέση να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που έχετε καταχωρήσει στην Ιστοσελίδα. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (browser) σας επιτρέπουν να αλλάξετε τις επιλογές διαχείρισης των cookies («μικρών αρχείων»), ρυθμίζοντάς τα για «αποδοχή όλων», «αποδοχή ορισμένων», ή «μη αποδοχή οποιουδήποτε cookie («μικρού αρχείου»)» ωστόσο, εάν επιλέξετε την τελευταία αυτή ρύθμιση μη αποδοχής cookies («μικρών αρχείων»), μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η απόδοση αυτής της Ιστοσελίδας.

Αυτή η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τύπους cookies («μικρών αρχείων»). Ο πρώτος τύπος είναι ένα cookie(«μικρό αρχείο») «βασισμένο στην συγκεκριμένη συνεδρία» («session based»). Λαμβάνεται από τον υπολογιστή σας μόνο για τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην Ιστοσελίδα. Σας βοηθάει να περιηγηθείτε γρήγορα στην Ιστοσελίδα και μετράει τη δραστηριότητα κίνησης (αριθμός επισκέψεων) στην Ιστοσελίδα. Αυτός ο τύπος cookie («μικρού αρχείου») λήγει αυτόματα όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας (browser). Ο δεύτερος τύπος είναι το «μόνιμο μικρό αρχείο» («persistent cookie») το οποίο παραμένει στον υπολογιστή σας αφού βγείτε από την Ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε το «μόνιμο μικρό αρχείο» για να βελτιώσουμε την εμπειρία του χρήστη, καταγράφοντας σ' αυτό τις προτιμήσεις γλώσσας και τους κωδικούς σας.

 


 

Η Citi έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα: (α) για την παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τις πληροφορίες που υποβάλλονται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτής της Ιστοσελίδας, (β) για να καταστήσει αυτή την Ιστοσελίδα διαθέσιμη σε σας για δική σας χρήση και (γ) για να εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν ιοί ή κωδικοί που μπορεί να διακόψουν τη χρήση της Ιστοσελίδας σας ή να προκαλέσουν ζημιά στο υλικό ή λογισμικό σας ως αποτέλεσμα της χρήσης της Ιστοσελίδας. Αποδέχεστε ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνιών μπορεί να μην παρέχουν ασφαλές περιβάλλον για τις επικοινωνίες σας με μας. Αποτελεί δική σας ευθύνη να δείξετε την κατάλληλη προσοχή κάθε φορά που επικοινωνείτε μαζί μας.

 


 

Αυτή η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες που δεν τηρούν την ίδια Πολιτική με αυτή την Ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, εάν κάνετε κλικ σε στοιχεία αυτής της Ιστοσελίδας, μπορεί να μεταφερθείτε σε πλήρως διαφορετική ιστοσελίδα. Αυτές οι ιστοσελίδες μπορεί να στέλνουν τα δικά τους cookies «μικρά αρχεία» σε σας και μπορεί να συλλέγουν πληροφορίες και να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες με διαφορετικό τρόπο από αυτόν της παρούσας Ιστοσελίδας. Μόλις βγείτε από την παρούσα Ιστοσελίδα, αυτή η Πολιτική δεν ισχύει πια για τις προσωπικές σας ή άλλες πληροφορίες που συλλέγονται ή παρέχονται από εσάς. Θα πρέπει να ελέγξετε την ισχύουσα πολιτική προσωπικού απορρήτου για να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τα δεδομένα σας άλλες ιστοσελίδες.

 


 

Μπορεί να αλλάζουμε αυτή την Πολιτική κατά καιρούς για να αντικατοπτρίζουμε με ακρίβεια τον τρόπο συλλογής πληροφοριών, τη χρήση και αποκάλυψη πρακτικών, μεταβολές στις πρακτικές της αγοράς ή αλλαγές στη νομοθεσία. Εάν δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να αφαιρέσουμε από τις βάσεις δεδομένων μας τις πληροφορίες που υποβάλατε. Μπορείτε να διαπιστώσετε το χρόνο στον οποίο έγιναν οι τελευταίες αλλαγές εάν ελέγξετε τη σημείωση «Τελευταία ενημέρωση» στην αρχή της Πολιτικής.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Οι διατάξεις στην παρούσα Πολιτική σχετικά με τη χρήση και πρόσβαση των προσωπικών σας πληροφοριών έχουν προτεραιότητα έναντι οποιωνδήποτε συγκρουόμενων διατάξεων στους όρους χρήσης.

 


 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Η Citi είναι ένας εργοδότης που παρέχει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης, κάτι που σημαίνει ότι προσφέρουμε ίση μεταχείριση σε όλους τους αιτούντες. Η Citi δεν κάνει διακρίσεις, είτε άμεσα είτε έμμεσα, με βάση το φύλο, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, τις αλλαγές φύλου, τη φυλή, εθνική καταγωγή, θρησκεία, θρησκευτικές πεποιθήσεις, αναπηρία, οικογενειακή κατάσταση, εθνικότητα, εθνική καταγωγή, χρώμα, φυλή, ή οποιαδήποτε άλλη νομικά προστατευμένη κατηγορία («Προστατευμένες πληροφορίες») σε οποιοδήποτε τομέα προσέλκυσης υποψηφίων υπαλλήλων. Σε ορισμένες χώρες ζητούμε από τους αιτούντες Προστατευμένες πληροφορίες για σκοπούς παρακολούθησης της πολιτικής ίσων ευκαιριών. Αυτές οι πληροφορίες καταγράφονται και διαχωρίζονται από την αίτησή σας πριν αρχίσει η διαδικασία επιλογής. Σε ορισμένες χώρες ζητούμε από τους αιτούντες Προστατευμένες πληροφορίες εφόσον αυτές απαιτούνται από την τοπική νομοθεσία (π.χ. η εθνική καταγωγή απαιτείται από τους αιτούντες στη Νότιο Αφρική). Εάν έχετε κάποια αναπηρία και θα θέλατε να καθορίσετε, ως μέρος της αίτησής σας, οποιεσδήποτε σχετικές επιδράσεις της ανικανότητάς σας και οποιαδήποτε ρύθμιση που θα θέλατε να πραγματοποιηθεί, σε εύλογο βαθμό, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας της αίτησής σας, παρακαλούμε κάντε το στο σχετικό πεδίο καταχώρησης κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της αίτησής σας.

ΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Αυτή η Ιστοσελίδα δεν αποτελεί προσφορά ή υπόσχεση απασχόλησης σχετικά με οποιαδήποτε θέση εργασίας που έχει δημοσιευτεί ή περιγραφεί σ' αυτή την Ιστοσελίδα. Η Citi μπορεί να εξαλείψει, τροποποιήσει ή αλλάξει χωρίς προειδοποίηση οποιεσδήποτε πτυχές αφορούν τις θέσεις εργασίας, τις σχετικές αποζημιώσεις και τα σχέδια παροχών που περιγράφονται στην παρούσα. Αυτή η Ιστοσελίδα παρέχει περιγραφές πιθανών ρόλων εντός της Citi και η Ιστοσελίδα δεν παρέχει δεσμευτικές προσφορές, όρους ή συνθήκες απασχόλησης. Οποιαδήποτε προσφορά απασχόλησης που μπορεί να επακολουθήσει ως αποτέλεσμα της αναγνώρισης μιας ενδεχόμενης ευκαιρίας από ένα χρήστη, ή της υποβολής πληροφοριών στη Citi, είναι σε συμφωνία με τους συγκεκριμένους όρους αυτής της προσφοράς και δεν βασίζεται με οποιονδήποτε τρόπο στην περιγραφή της ευκαιρίας στην παρούσα Ιστοσελίδα.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Η παρούσα ιστοσελίδα σας επιτρέπει να υποβάλετε αίτηση για θέσεις εργασίας που βασίζονται σε χώρες (ή επικράτειες) εκτός της χώρας στην οποία διαμένετε ή από την οποία υποβάλλετε την αίτησή σας. Οι αιτήσεις θέσεων εργασίας που δημοσιεύονται στην παρούσα Ιστοσελίδα θα διέπονται από τους νόμους της χώρας στην οποία βρίσκεται η εκάστοτε θέση εργασίας. Με το να υποβάλετε αίτηση εργασίας μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας, αποδέχεστε ότι (i) οι νόμοι της χώρας στην οποία βρίσκεται η εν λόγω θέση εργασίας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία σε οποιεσδήποτε αντιδικίες που προκύπτουν από την αίτησή σας, (ii) οι νόμοι της χώρας στην οποία βρίσκεται η εν λόγω θέση εργασίας θα ισχύουν για την αίτησή σας και (iii) η Citi, συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων της Citi στη χώρα στην οποία υποβάλετε την αίτησή σας, δεν θα έχει την ευθύνη και δεν θα είναι νομικά υπεύθυνη για τις προϋποθέσεις ή περιορισμούς στους οποίους υποβάλλεται η αίτησή σας σύμφωνα με τους νόμους της χώρας στην οποία βρίσκεται η εν λόγω θέση εργασίας.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ CITI

Εάν εργάζεστε ήδη για μια επιχειρηματική μονάδα της Citi, πρέπει να είστε πιστοποιημένος σύμφωνα με τις ισχύουσες πολιτικές για την εν λόγω μονάδα για να έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε αίτηση για μια θέση σε διαφορετική επιχειρηματική μονάδα εντός της Citi. Εάν αποδεχτείτε μια τέτοια θέση, τα προγράμματα παροχών και οι πολιτικές ανθρωπίνων πόρων που ισχύουν για σας στη νέα θέση μπορεί να αλλάξουν. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον τρέχοντα αντιπρόσωπο τμήματος ανθρωπίνων πόρων σχετικά με τα κριτήρια καταλληλότητας της αίτησης. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο τμήματος ανθρωπίνων πόρων για τη νέα θέση, όσον αφορά τα προγράμματα παροχών και τις πολιτικές του τμήματος ανθρωπίνων πόρων που ισχύουν για την εν λόγω θέση εργασίας. Η παρούσα Ιστοσελίδα δεν προορίζεται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα όπου η εν λόγω διανομή ή χρήση θα μπορούσε να έρχεται σε αντίθεση με τοπικούς νόμους ή κανονισμούς.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Οι διατάξεις των «Πρόσθετων όρων» έχουν προτεραιότητα έναντι οποιωνδήποτε αντικρουόμενων διατάξεων στους Όρους χρήσης.

 


 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ, ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΜΗΝ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΤΗΣ.
Copyright © Citi 2005. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) των σελίδων και των οθονών που παρουσιάζουν τις σελίδες τις πληροφορίες και το υλικό της παρούσας και του καθορισμού αυτών , ανήκουν στην Citi εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά.

Εμπορικά σήματα

Οι ονομασίες CITI, CITIBANK, CITICORP, CITIGROUP και το σήμα της ομπρέλας (Umbrella Device) αποτελούν εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών της Citicorp και χρησιμοποιούνται και είναι κατατεθειμένα σε όλο τον κόσμο. Το σχέδιο του γαλάζιου κύματος αποτελεί εμπορικό διακοσμητικό σχέδιο της Citicorp και χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο. Οι εταιρίες Citibank, Citicorp, Citi και οι θυγατρικές τους διεκδικούν επίσης δικαιώματα σε ορισμένα άλλα εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών που περιέχονται στις παρούσες ιστοσελίδες.

Χρήση των πληροφοριών και υλικών

Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται σ' αυτές τις σελίδες, καθώς και οι όροι, συνθήκες και περιγραφές που εμφανίζονται, υπόκεινται σε αλλαγές. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση των ιστοσελίδων και συστημάτων της Citi, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα συστήματα της Citi, της ακατάλληλης χρήσης κωδικών, ή της ακατάλληλης χρήσης οποιωνδήποτε πληροφοριών που δημοσιεύονται σε μια ιστοσελίδα, απαγορεύεται αυστηρά. Δεν διατίθενται όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Η πιστοποίησή σας για συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες υπόκειται σε τελικό καθορισμό από τη Citi ή και τις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρίες. Οι επενδυτικές υπηρεσίες δεν αποτελούν τραπεζικές καταθέσεις και δεν είναι ασφαλισμένες από την FDIC ή άλλη οντότητα και υπόκεινται σε επενδυτικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης απώλειας του αρχικού κεφαλαίου που επενδύθηκε.

Σύνδεσμοι

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗ CITI). Η CITI ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΥΛΙΚΟ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΡΙΤΟΥ, ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΣΙΑ Ή ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ CITI ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΟΥΤΕ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗ CITI ΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ Ή ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΤΡΙΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΣ CITI ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ CITI.

ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ». Η CITI ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΠΑΡΚΕΙΑ Ή ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΥΛΙΚΟ. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η CITI ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΑΜΕΣΩΝ Ή ΕΜΜΕΣΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΩΝ Ή ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, Ή ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ Ή ΤΗ ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ, Ή ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΜΕ ΣΦΑΛΜΑ, ΕΛΛΕΙΨΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ, ΕΛΑΤΤΩΜΑ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ, ΙΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ή ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ Ή ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ Η CITI Ή ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΕΞΟΔΑ.

Υποβαλλόμενες Πληροφορίες

Όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται στη Citi μέσω αυτής της ιστοσελίδας θα θεωρούνται και θα παραμένουν περιουσιακό στοιχείο της Citi και η Citi θα μπορεί να χρησιμοποιήσει, για οποιονδήποτε σκοπό, οποιαδήποτε ιδέα, αρχές, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε πληροφορίες που παρέχουν οι επισκέπτες αυτής της ιστοσελίδας στη Citi μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Η Citi δεν θα υπόκειται σε οποιεσδήποτε υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που αφορούν τις υποβληθείσες πληροφορίες εκτός εάν και όπως έχει συμφωνηθεί από το νομικό πρόσωπο της Citi που έχει την άμεση σχέση με τον πελάτη, ή όπως έχει συμφωνηθεί ειδικά ή όπως απαιτείται από το νόμο σε διαφορετικές περιπτώσεις.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Ή ΧΩΡΑ ΟΠΟΥ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΝΟΜΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΕΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, Ή ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΑΝΟΜΗ Ή ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ CITI ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΤΟΜΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ.

Πρόσθετοι όροι

Ορισμένες ενότητες ή σελίδες στην παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να περιέχουν ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις που υφίστανται επιπροσθέτως των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Στην περίπτωση αντικρουόμενων όρων, οι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις θα διέπουν τις εν λόγω ενότητες ή σελίδες.

Διέπουσα νομοθεσία

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας θα διέπεται από όλους τους Ομοσπονδιακούς νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και τους νόμους της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΚΟΠΙΡΑΪΤ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Σύμφωνα με την ενότητα 512(c)(2) της Πράξης Αναθεώρησης Πνευματικών Δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε από την Πράξη Πνευματικών Δικαιωμάτων της Ψηφιακής Χιλιετίας (Digital Millenium Copyright Act - η «Πράξη»), πρέπει να υποβληθεί γραπτή κοινοποίηση ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 512 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, στο Διορισμένο Αντιπρόσωπο που αναφέρεται παρακάτω. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 512(C)(3) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ (DIGITAL MILLENIUM COPYRIGHT ACT).

Παροχείς υπηρεσιών: Citi Inc. ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

Όνομα του Διορισμένου Αντιπροσώπου για τη λήψη κοινοποίησης ισχυριζόμενης παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων: Edward E. Niehoff, Γενικός Νομικός Σύμβουλος, Όμιλος Τεχνολογικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Citi, Inc.

Διεύθυνση Διορισμένου Αντιπροσώπου: 909 Third Avenue, New York, New York 10022

Αριθμός τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση email του Διορισμένου Αντιπροσώπου: Τηλέφωνο: (212) 559-5814 Φαξ: (212) 559-5808 Email: InfringementNoticeATcitigroup.com

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΦΑΞ ΚΑΙ EMAIL ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΦΡΑΣΗ «ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» («NOTICE OF ALLEGED SERVICE PROVIDER INFRINGEMENT») ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ EMAIL.

Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας παρέχονται μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Δεν μπορούμε να αποκριθούμε σε ΑΛΛΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ, ΟΠΩΣ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ανοίγματος ή εξυπηρέτησης λογαριασμών ή να διεξάγουμε οποιεσδήποτε επιχειρηματικές δραστηριότητες με τη Citi ή τις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρίες.

Άλλη πνευματική ιδιοκτησία

Η Citi Inc. έχει άδεια σύμφωνα και σχετικά με τις παρακάτω καταχωρίσεις Ronald A. Katz Technology Licensing, L.P. Ευρεσιτεχνίες στις Ηνωμένες Πολιτείες: 5.128.984, 5.561.707, 5.684.863, 5.815.551, 5.828.734, 5.917.893, 5.898.762, 5.974.120 και άλλες.

 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Σε ορισμένες χώρες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορεί να έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, ή ένστασης κατά των πληροφοριών που διατηρεί η Citi για σας.
Εάν επιθυμείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του προφίλ σας ή εάν έχετε ερωτήσεις ή αιτήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
τηλ: +30 210 818 6000 ή αποστέλλοντας επιστολή στην διεύθυνση: Data Information Officer, Human Resources Department, Citibank, N.A., 25/F Citibank Tower, Citibank Plaza, 3 Garden Road, Central, Hong Kong.

 

 

 
ασφάλεια  | απασχόληση @ citibank  |  English

Citibank.gr


Εχεμύθεια
Όροι και επισημάνσεις
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων Ηνωμένου Βασιλείου
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ