εχεμύθεια
sign on επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
 
Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων - MiFID

Η MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) αποτελεί την Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Νόμο 3606/2007. Ο Νόμος τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2007.

H MiFID έχει εφαρμογή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σκοπός της είναι η προστασία των επενδυτών μέσω της μέγιστης δυνατής διαφάνειας των συναλλαγών, των χρεώσεων και των κινδύνων που οι επενδυτές καλούνται να αναλάβουν.

Βάσει του νέου νόμου, όλοι οι πελάτες πρέπει να κατηγοριοποιούνται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες: ιδιώτες πελάτες, επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι.

Η Citibank, για τη μέγιστη ασφάλειά σας, σας κατατάσσει αυτόματα στην κατηγορία ιδιωτών πελατών, η οποία απαιτεί - μεταξύ άλλων - και τη μέγιστη δυνατή ενημέρωση για τις συναλλαγές σας.

Τέλος, θεσπίζει δύο βασικές πολιτικές και επιβάλλει την κοινοποιησή τους στον πελάτη. Την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών (Order Execution) και την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων (Conflict of Interest), όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω.

 

Οδηγός για Επενδυτές

 

 
 
 

O ρόλος των επενδύσεων
στη ζωή μας.

 

 
ασφάλεια  |  English

Citibank.gr
H Citibank International Plc μεταβίβασε τις εργασίες του κλάδου λιανικής τραπεζικής Ελλάδος στην Alpha Τράπεζα Α.Ε.
Τα σήματα της Citibank χρησιμοποιούνται προσωρινά δυνάμει άδειας χρήσης.

Εχεμύθεια
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ