εχεμύθεια
sign on επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
Αμοιβαία Κεφάλαια
CitiPrivilege
Σύνθετα Ομόλογα
Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες
Οδηγός Διαχείρισης Περιουσίας
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
H κυβέρνηση των Η.Π.Α. εφάρμοσε τη νομοθεσία Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) όπου σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1471-1474 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, απαιτείται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν εκτός Η.Π.Α, όπως η Citibank Ελλάδος, να διασφαλίσουν ότι οι «Αμερικανοί υπήκοοι» – όπως αυτοί ορίζονται από τις φορολογικές αρχές των Η.Π.Α. – δηλώνουν σε αυτές τα εισοδήματα που αποκτούν για τα περιουσιακά στοιχεία τους εκτός των Η.Π.Α..  
 
Η διάταξη  τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2014 οπότε και η Τράπεζα θα εφαρμόσει πλήρως τις διατάξεις της  FATCA  ή  κάθε  άλλης σχετικής  με τη  FATCA διακρατικής συμφωνίας.   
 
Εάν έχετε ενημερωθεί από υπάλληλο της Citibank Ελλάδος ότι από τα στοιχεία της τραπεζικής σας σχέσης υπάρχουν ενδείξεις ότι είστε «Αμερικανός υπήκοος» αλλά δεν είστε «Αμερικανός υπήκοος», θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τις φόρμες W8 BEN καθώς και IRS P.o.A. ειδικό πληρεξούσιο (επισυνάπτονται παρακάτω) και να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εάν είστε «Αμερικανός υπήκοος», θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τις φόρμες W9 και IRS P.o.A. ειδικό πληρεξούσιο (επισυνάπτονται παρακάτω).

Για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση, η προσκόμιση των ανωτέρω εγγράφων μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:
 • Σε κατάστημα της Citibank, προσκομίζοντας τα πρωτότυπα των εγγράφων που απαιτούνται.
 • Ταχυδρομικώς, προσκομίζοντας πρωτότυπα επικυρωμένα έγγραφα, στη διεύθυνση:
  Citibank International plc
  Τομέας Κεντρικής Διαχείρισης Εγγράφων
  ΤΑΧ. ΘΥΡΙΔΑ 191 86
  ΤΚ 117 10, ΑΘΗΝΑ

  Επισημαίνεται ότι εάν διαμένετε μόνιμα στο εξωτερικό θα πρέπει τα έγγραφα να φέρουν επικύρωση (Apostille).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οδηγία FATCA μπορείτε να επισκεφτείτε το www.irs.gov

Ειδικές Φόρμες:
W8 ΒΕΝ
W9
IRS P.o.A ειδικό πληρεξούσιο
 
 
 

O ρόλος των επενδύσεων
στη ζωή μας.

 

 

 
ασφάλεια  |  English

Citibank.gr
H Citibank International Plc μεταβίβασε τις εργασίες του κλάδου λιανικής τραπεζικής Ελλάδος στην Alpha Τράπεζα Α.Ε.
Τα σήματα της Citibank χρησιμοποιούνται προσωρινά δυνάμει άδειας χρήσης.

Εχεμύθεια
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ