Είδη επιτοκίων

Τα πιο συνηθισμένα είδη είναι:

Σταθερό επιτόκιο: Καθώς παραμένει αμετάβλητο καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου, το ποσό τής μηνιαίας δόσης παραμένει αμετάβλητο μέχρι και το τέλος τού δανείου, με αποτέλεσμα ο πελάτης να μπορεί να προγραμματίζει ευκολότερα τα οικονομικά του.

Κυμαινόμενο επιτόκιο: Καθ΄όλη τη διάρκεια του δανείου μεταβάλλεται ανάλογα με την εκάστοτε πορεία της διατραπεζικής αγοράς χρήματος. Υπάρχουν δύο κύριες υποκατηγορίες με βάση:

Euribor (European Interbank Offered Rate). Το επιτόκιο που δημοσιεύεται από την Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Τραπεζών σε καθημερινή βάση και χρησιμοποιείται πολλές φορές από τις τράπεζες ως βάση τού κυμαινόμενου επιτοκίου. Πρόκειται για το μέσο επιτόκιο διατραπεζικού δανεισμού στην ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα). Το επιτόκιο διατραπεζικής αγοράς που καθορίζει η ΕΚΤ επηρεάζει τα επιτόκια των υπόλοιπων αγορών.

Στα επιτόκια Euribor και ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) οι τράπεζες συνήθως προσθέτουν ένα προκαθορισμένο περιθώριο κέρδους και έτσι διαμορφώνεται το κυμαινόμενο επιτόκιο δανείων και καρτών.

Όλα τα προσωπικά δάνεια και οι πιστωτικές κάρτες επιβαρύνονται με εισφορά υπέρ του Κράτους του Ν.128/75, η οποία είναι 0,60%, εκτός των εταιριών παροχής πιστώσεων, όπως π.χ. η κάρτα Diners Club.