Είδη δανείων

Τα δάνεια χωρίζονται με βάση τα χαρακτηριστικά τους αλλά και το σκοπό για τον οποίο τα χρειαζόμαστε.


 

Προσωπικά δάνεια χωρίς εξασφάλιση
Πρόκειται για δάνεια ορισμένης διάρκειας αποπληρωμής, για κάλυψη προσωπικών και καταναλωτικών αναγκών ιδιωτών, χωρίς την απαραίτητη προσκόμιση δικαιολογητικών αγορών.

Προσωπικά δάνεια με εξασφάλιση
Πρόκειται για δάνεια ορισμένης διάρκειας αποπληρωμής, για κάλυψη προσωπικών και καταναλωτικών αναγκών ιδιωτών, χωρίς την απαραίτητη προσκόμιση δικαιολογητικών αγορών. Ως εξασφάλιση για την ομαλή αποπληρωμή του δανείου, απαιτούνται εμπράγματες εγγυήσεις από την μεριά τού πελάτη προς την τράπεζα, όπως η ενεχυρίαση καταθέσεων ή τίτλων ή η προσημείωση ακινήτων.

Τα πλεονεκτήματα των δανείων με εξασφάλιση, σε σχέση με δάνεια χωρίς εξασφάλιση:
Υψηλότερο όριο δανεισμού
Χαμηλότερο επιτόκιο
Μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής δανείου
Επομένως, σημαντικά χαμηλότερη δόση

 


 

Το στεγαστικό δάνειο καλύπτει τη στεγαστική ανάγκη των ανθρώπων ή, σπανιότερα, αποτελεί επενδυτική επιλογή.

Τα στεγαστικά δάνεια χορηγούνται για:

 • χρηματοδότηση αγοράς κατοικίας
 • χρηματοδότηση ανέγερσης κατοικίας
 • χρηματοδότηση αποπεράτωσης κατοικίας
 • χρηματοδότηση επισκευής/ ανακαίνισης/βελτίωσης κατοικίας
 • χρηματοδότηση αγοράς οικοπέδου
 • αναχρηματοδότηση στεγαστικού δανείου από άλλη τράπεζα
Η εξασφάλιση της Τράπεζας πραγματοποιείται με την προσημείωση ακινήτου ή τη δέσμευση καταθέσεων ή τίτλων.

Επισκευαστικά δάνεια:
Πρόκειται για μορφή στεγαστικού δανείου. Χορηγείται με σκοπό την επισκευή, ανακαίνιση ή βελτίωση έτοιμης κατοικίας.

Χαρακτηριστικά στεγαστικών δανείων

 • μεγαλύτερο ποσό δανείου
 • μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής (έως 30 χρόνια)
 • χαμηλότερο επιτόκιο από τα προσωπικά δάνεια
 • φοροαπαλλαγή τόκων στα δάνεια απόκτησης Α΄ Κατοικίας για αγορά ή κατασκευή Α΄ Κατοικίας

 


 

Πρόκειται για προσωπικά δάνεια ορισμένης διάρκειας αποπληρωμής, με σκοπό τη μεταφορά ή τη συγκέντρωση χρεωστικών υπολοίπων δανείων και καρτών.

Τα πλεονεκτήματα των δανείων συγκέντρωσης υπολοίπων, σε σχέση με τα άλλα προσωπικά δάνεια, είναι:

 • Συγκέντρωση των οφειλών από δάνεια και πιστωτικές κάρτες διαφόρων τραπεζών σε ένα μόνο δάνειο
 • Μείωση των μηνιαίων δόσεων των παλαιότερων δανείων και καρτών και συγκέντρωσή τους σε μία μόνο, χαμηλότερη, μηνιαία δόση
 • Χαμηλότερο επιτόκιο
 • Μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής τού δανείου

 


 

Τα επιχειρηματικά/επαγγελματικά δάνεια αποτελούν μια εξειδικευμένη μορφή δανεισμού, με σκοπό την κάλυψη των διαφόρων αναγκών που μπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία μιας επιχείρησης ή τις υποχρεώσεις ενός ελεύθερου επαγγελματία. Το ύψος τού δανείου θα πρέπει να καθορίζεται εν μέρει από τις ανάγκες που καλείται να καλύψει αλλά και από τα έσοδα της επιχείρησης, προκειμένου να μπορέσει να αντεπεξέλθει στη μελλοντική αποπληρωμή τού δανείου.

Είδη δανείου

Χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό
Πρόκειται για δάνειο που έχει σκοπό τη χρηματοδότηση του κύκλου εργασιών μιας επιχείρησης, δίνοντάς της τη δυνατότητα να εκταμιεύει χρήματα από το εγκεκριμένο ποσό, όποτε επιθυμεί, ανάλογα με τις ανάγκες της. Οι τόκοι καταβάλλονται ανά 6μηνο και το κεφάλαιο αποπληρώνεται μέχρι την ημ/νία ανανέωσης.

Ανακυκλούμενο Κεφάλαιο Κίνησης (Revolving) με ελάχιστη μηνιαία αποπληρωμή
Έχει σκοπό τη χρηματοδότηση του κύκλου εργασιών τής επιχείρησης, ενώ υποχρεούται σε μηνιαία βάση να αποπληρώνει ένα μικρό ποσό (γύρω στο 2,5%) του κεφαλαίου πλέον τόκων.

Δάνειο αγοράς εξοπλισμού
Αν υπάρχει ανάγκη για αγορά νέου εξοπλισμού, η επιχείρηση μπορεί να χρηματοδοτηθεί για αγορά εξοπλισμού, ανάλογα με το κόστος του.

Δάνειο Επαγγελματικής Στέγης
Πρόκειται για δάνειο αγοράς, ανέγερσης, επέκτασης ή ανακαίνισης κτιριακών εγκαταστάσεων.

Πρόγραμμα προκαταβολής άτοκων δόσεων πιστωτικών καρτών έναντι προμήθειας εγγύησης.
Πρόκειται για πρόγραμμα που απευθύνεται σε επιχειρήσεις που ασχολούνται, κυρίως, με το λιανικό εμπόριο και μεγάλο μέρος των συναλλαγών τους πραγματοποιείται μέσω πιστωτικών καρτών. Σε αυτές δίνεται η δυνατότητα να προσφέρουν προγράμματα άτοκων δόσεων στους πελάτες τους με χρήση πιστωτικών καρτών, ώστε να προεξοφλήσουν τις εν λόγω άτοκες δόσεις, έναντι χαμηλής προμήθειας, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τη ρευστότητα της επιχείρησής τους.

Χρηματοδότηση με την εγγύηση και επιδότηση της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.
Πρόκειται για χορήγηση κεφαλαίου κίνησης για την κάλυψη πολλαπλών αναγκών τής επιχείρησης και σκοπό έχει την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η διάρκεια του δανείου είναι 3ετής, με εξάμηνες καταβολές κεφαλαίου. Το κεφάλαιο του δανείου είναι εγγυημένο προς την Τράπεζα κατά 80%, ενώ οι καταβολές τόκων πραγματοποιούνται σε εξαμηνιαία ημερολογιακή βάση (31/12 & 30/6).

Λογαριασμοί χρήσης & αποταμίευσης Επιχειρήσεων/Επαγγελματιών «Όψεως»

Λογαριασμοί Όψεως είναι οι λογαριασμοί χρήσης των επιχειρήσεων, μέσω των οποίων πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους (έκδοση επιταγών, πληρωμές διαφόρων προμηθευτών, Ι.Κ.Α, Τ.Ε.Β.Ε, κ.λπ.). Οι Λογαριασμοί Όψεως παρέχουν στις επιχειρήσεις και τη δυνατότητα αποταμίευσης με την προσφορά προνομιακών επιτοκίων ανάλογων με το κατατεθειμένο ποσό που διατηρεί η επιχείρηση στο λογαριασμό.