Είδη Επενδύσεων


 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι μία ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες και μετρητά, της οποίας τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερα πρόσωπα και τα διαχειρίζονται οι Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ).

Είδη Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Όσο μεγαλύτερη είναι η προσδοκώμενη απόδοση μιας επένδυσης τόσο μεγαλύτερος είναι και ο προσδοκώμενος κίνδυνός της.

Διαχείρισης Διαθεσίμων
Χαμηλού κινδύνου με άμεση ρευστότητα και επενδυτικό ορίζοντα μικρότερο του ενός έτους.

Ομολόγων
Χαμηλού κινδύνου με ανταγωνιστική απόδοση σε σχέση με τα έντοκα γραμμάτια, ρευστότητα και επενδυτικό ορίζοντα μεγαλύτερο του ενός έτους.

Μετοχικά/Αναπτυξιακά
Αυξημένου κινδύνου με δυνατότητα υψηλής απόδοσης και επενδυτικό ορίζοντα μεγαλύτερου των τριών ετών.

Μικτά
Τοποθέτηση σε διαφορετικές κατηγορίες επένδυσης (μετοχές, ομόλογα, μετρητά). Στην Ελλάδα, καμία από αυτές τις κατηγορίες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 65% της τοποθέτησης στο Α/Κ.

Ειδικού τύπου
Τοποθέτηση σε διάφορους τομείς τής οικονομίας, σε εμπορεύματα ή αγαθά, π.χ. χρυσός, πετρέλαιο, μέταλλα.

 

 


 

Είναι Σύνθετα Ομόλογα με προστασία κεφαλαίου και απόδοση συνδεδεμένη με χρηματιστηριακούς δείκτες, συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, εμπορεύματα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.
Η προστασία κεφαλαίου παρέχεται από τον εκδότη μόνο κατά τη λήξη των τίτλων.

 


 

Ένας τίτλος που αντιπροσωπεύει συγκεκριμένο ποσοστό τής ιδιοκτησίας μιας εταιρίας. Ο κάτοχος μιας μετοχής γίνεται αυτόματα ιδιοκτήτης τής εκδότριας εταιρίας με όλα τα δικαιώματα που μπορεί να πηγάζουν από αυτή την ιδιοκτησία. Μια εταιρία προβαίνει στην έκδοση μετοχών για να χρηματοδοτήσει επενδυτικά προγράμματα και για να υλοποιήσει την ανάπτυξή της.

Είδη μετοχών:

Κοινές μετοχές - Στον κάτοχο κοινών μετοχών δίνεται το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη τής εταιρίας με τη μορφή μερισμάτων, στην έκδοση νέων μετοχών και στο προϊόν τής εκκαθάρισης της εταιρίας. Περιέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας του κεφαλαίου σε περίπτωση διάλυσης της επιχείρησης και ρευστοποίησης της περιουσίας της.

Προνομιούχες μετοχές - Στον κάτοχο προνομιούχων μετοχών, συνήθως, δίνονται όλα τα παραπάνω δικαιώματα εκτός από το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σε αντάλλαγμα, δίνεται προτεραιότητα στους κατόχους προνομιούχων μετοχών, σε σχέση με αυτούς των κοινών μετοχών, στη διανομή μερίσματος ή και τόκου και στο προϊόν ρευστοποίησης της περιουσίας τής εταιρίας, σε περίπτωση εκκαθάρισης.

 


 

Μια μορφή δανείου και εργαλείο άντλησης κεφαλαίων από το δημόσιο τομέα, για κάλυψη των ελλειμμάτων του, και από μεγάλες επιχειρήσεις, για χρηματοδότηση των επενδυτικών τους προγραμμάτων. Τα ομόλογα αποτελούν χρεόγραφα με τα οποία ο δανειζόμενος «ομολογεί» το χρέος του προς το δανειστή και συμφωνεί να πληρώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα προσυμφωνημένο τόκο, καθ' όλη τη διάρκεια του ομολόγου, και κατόπιν να το εξοφλήσει στη λήξη του.

Κατηγορίες ομολόγων:
Κρατικά ή ιδιωτικά ομόλογα, ανάλογα με τον εκδότη.
Σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου, ανάλογα με το είδος τού επιτοκίου που πληρώνουν.
Με κουπόνι ή χωρίς (zero coupon), ανάλογα με τον τρόπο που ο επενδυτής εισπράττει τις αποδόσεις.
Χρονικής διάρκειας, ανάλογα με την διάρκεια ζωής τού ομολόγου (μήνες, χρόνια ή ακόμα και χωρίς λήξη).

 


 

Ο κίνδυνος είναι αναπόσπαστο κομμάτι τής ανθρώπινης ζωής και είναι βασική ανάγκη τού ανθρώπου να προστατευτεί από κάθε πιθανό κίνδυνο. Βασικός αρωγός για την προστασία μας είναι τα ασφαλιστικά προγράμματα, που σκοπό έχουν να περιορίσουν στο ελάχιστο τις πιθανές οικονομικές συνέπειες του ασφαλισμένου, ότα, παρά τις όποιες προφυλάξεις, συμβεί κάτι δυσάρεστο.  

Ο Ασφαλιστικός Κλάδος χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

Τον Κλάδο Ζωής που αφορά στις ασφαλίσεις κατά των πιθανών κινδύνων που μπορεί να διατρέξει κάποιος και στις επιπτώσεις που έχουν για το εισόδημά του, ο οποίος χωρίζεται σε τέσσερεις γενικές κατηγορίες: Ασθένεια, Ατύχημα, Γηρατειά, Απώλεια Ζωής.

Τον Κλάδο Γενικών Ασφαλειών που αφορά στην ασφάλιση της περιουσίας από φωτιά, κλοπή, πλημμύρα κ.λπ., έτσι ώστε να μπορέσει να αντικατασταθεί σε περίπτωση που καταστραφεί.

Προοπτικές της ιδιωτικής ασφάλισης
Η προστασία που προέρχεται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης είναι, σε κάποιο βαθμό, ελλιπής. Η ιδιωτική ασφάλιση, με διάφορους ασφαλιστικούς συνδυασμούς, καλύπτει αυτά τα κενά, γι' αυτό και όλο και περισσότεροι Έλληνες την επιλέγουν, σαν την πιο σίγουρη μέθοδο εξασφάλισης για το μέλλον. Παρόλη, όμως, τη ραγδαία ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης, τα περιθώρια ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς παραμένουν μεγάλα. Σύμφωνα με έρευνες, μόλις το 30% των Ελλήνων είναι ασφαλισμένο, όταν στη υπόλοιπη Ευρώπη το ποσοστό φτάνει το 80%.