Επένδυση ονομάζεται, γενικά, κάθε δέσμευση πόρων που γίνεται στο παρόν με την προσδοκία όφελους από αυτή στο μέλλον, π.χ. χρυσός, ακίνητα, ομόλογα, μετοχές.

Βασικές αρχές επενδυτικής στρατηγικής.
Οι επενδύσεις καθίστανται αποτελεσματικές όταν τηρούνται οι βασικές αρχές επενδυτικής στρατηγικής. Η κατάρτηση του προφίλ κινδύνου αποτελεί το πρώτο βήμα για τη χάραξη μιας επιτυχημένης στρατηγικής. Στο προφίλ κινδύνου καθορίζονται τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιλογή των κατάλληλων επενδύσεων. Προσδιορίζονται, δηλαδή ο βαθμός ανοχής στον επενδυτικό κινδύνο και η αναμενόμενη απόδοση σε αυτό το επίπεδο κινδύνου. Ο καθορισμός των επενδυτικών στόχων που επιθυμούμε να πετύχουμε και ο προσδιορισμός τού χρονικού ορίζοντα για την υλοποίησή τους αποτελούν το δεύτερο βασικό βήμα για τη χάραξη της επενδυτικής στρατηγικής. Αυτά τα στοιχεία θα αποτελέσουν τη βάση για τη σωστή κατανομή των κεφαλαίων μεταξύ των κατηγοριών επενδύσεων και κατόπιν την επαρκή και κατάλληλη διασπορά των επενδύσεων.