Citi Service Center

Citi Service Center jest inicjatywą, która ma na celu stworzenie sieci centrów serwisowych świadczących wysokiej jakości usługi innym podmiotom z Grupy Citi na całym świecie. W Citi Service Center w Polsce pracuje ponad 2500 wysoce wykwalifikowanych ekspertów w trzech lokalizacjach: Warszawie, Olsztynie i Łodzi. W ramach CSC Poland działają między innymi:

Monitorowanie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AML)

 Monitorowanie Przeciwdziała Praniu Pieniędzy

Departament Monitorowania Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy to jeden z największych i najszybciej rozwijających się departamentów w ramach Citi Service Center w Polsce. Zajmuje sie analizą transakcji dokonywanych na kontach Citi pod względem zgodności z prawem. Zespół w Polsce to jeden z trzech zespołów na świecie zajmujących się monitorowaniem transakcji pod względem przeciwdziałania praniu pieniędzy w Citi. Zespół w ramach Citi Service Center w Polsce świadczy usługi dla ponad 50 krajów.

Operacje Powiernicze

Departament Operacji Powierniczych jest dynamicznie rozwijającą się jednostką w ramach Citi Service Center w Polsce. Obszar Operacji Powierniczych powstał na skutek przeniesienia procesów z innych krajów do Polski.

Middle Office

Middle Office

 • Obsługa back office dla klientów
 • Potwierdzanie i rozliczanie transakcji Capital Market i Money Market
 • Współpraca z brokerami na rynkach kapitałowych na całym świecie

Operacje Powiernicze

Operacje Powiernicze

 • Obszar Operacji Powierniczych jest globalną jednostką, która odpowiada za wszystkie rachunki papierów wartościowych i usługi księgowe związane z funduszami.

Kontrola transakcji

Kontrola transakcji

 • zapewnia prawidłowe wyliczanie bieżącej wartościi funduszy inwestycyjnych
 • przechowuje i gromadzi informacje o transakcjach oraz zapewnia ich prawidłowe odwzorowanie w systemie księgowym funduszu.

Rekonsyliacja

Rekonsyliacja

 • Zajmuje się porównywaniem pozycji oraz wyjaśnianiem i rozwiązywaniem niezgodności pomiędzy księgami funduszy, a zapisami w księgach rejestrowych depozytariuszy

Rachunkowość Funduszy

Rachunkowość Funduszy

 • Dba o poprawność wyceny Aktywów Netto Funduszy Inwestycyjnych

Departament Trustee

Departament Trustee

 • Zajmuje się zapewnieniem kontroli wymaganych przez regulatorów krajowych
 • Ponownie zatwierdza rozliczenia departamentu księgowości funduszy

Obszar Operacji Powierniczych jest globalną jednostką, która odpowiada za wszystkie rachunki papierów wartościowych i usług księgowych związanych z funduszami. Jego celem jest zapewnienie, aby ​​wszystkie transakcje przeprowadzane na funduszu były dokładne, a wszystkie ceny funduszu dostarczane do klientów w sposób terminowy. Obszar ten oferuje niepowtarzalne warunki rozwoju w ramach dynamicznie rozwijającej się struktury.

IT

Departament IT zapewnia całościowe rozwiązania technologiczne w wyspecjalizowanych dziedzinach. W Polsce pracuje ponad 400 wykwalifikowanych specjalistów zapewniających wsparcie infrastruktury oraz jej rozwój. Zespół oferuje wsparcie dla strategicznych aplikacji Citi na całym świecie. Nasze główne usługi w zakresie technologii to:

 • Infrastruktura Technologiczna - jesteśmy na całym świecie – administrujemy ponad 7000 serwerów i blisko 900 baz danych na różnych kontynentach.
 • Specjalizujemy się w następujących platformach: Unix, Wintel, Linux, VMware, Oracle, MS SQL.
 • Zapewniamy rozwój aplikacji i wsparcie systemów.
 • Inne usługi: kontrola technologiczna, bezpieczeństwo informacji, badania i parametryzacja systemów.
Zespół wsparcia obsługi klientów bankowości prywatnej

Do głównych zadań zespołu należy:

 • Profesjonalne i czasowe procesowanie instrukcji klientów dotyczących płatności zewnętrznych/wewnętrznych, z wykonania transakcji na papierach wartościowych oraz wszystkich innych typów transakcji w wewnętrznych systemach bankowych
 • Dzienne zarządzanie gotówką, rozwiązywanie problemów z tym związanych oraz procesowanie innych zleceń klientów
 • Wprowadzanie zleceń kupna/sprzedaży wszystkich typów inwestycji dostępnych dla klientów bankowości prywatnej (Citi Private Bank)
 • Procesowanie faktur za karty kredytowe klientów
 • Sygnalizowanie potencjalnych nielegalnych/niewłaściwych transakcji. Przestrzeganie wszelkich regulacji I procedur kontrolnych – w zgodności z Private Bank Global MPP & MIFT Policy
 • Praca tuż obok i współpraca z Associate Bankers, Client Service Officers w innych centrach jak również z innymi pracownikami z Azji/LATAM/USA/Kanady, których zlecenia są księgowane w regionie EMEA.
Departament kontroli i zarządzania dostępami do systemów

Zadania:

 • Nadawanie, odbieranie, zmiana praw dostępu do systemów używanych w ramach Citi: aplikacje, bazy danych, serwery Wintel i Unix itp.
 • Wsparcie użytkowników systemów i obsługa zgłoszeń dotyczących praw dostępu
 • Koordynacja, wykonywanie raportów i prowadzenie okresowych przeglądów uprawnień użytkowników
 • Zarządzanie profilami kont funkcyjnych
 • Aktualizacja procedur związanych z procesem administracji bezpieczeństwem systemów i ich przeglądem
 • Przygotowywanie informacji na potrzeby audytów zewnętrznych i wewnętrznych
 • Wsparcie globalnych projektów
 • Weryfikacja zgodności budowy logów ze standardami Citi podczas dziennej kontroli oraz przy wdrażaniu kontroli nowych systemów informatycznych
Biuro Kontroli Regionalnej

Departament odpowiedzialny jest za monitorowanie i wsparcie działań jednostek skarbowych w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Jednostka przygotowuje raporty wyników, jak również dba o poprawność stosowanych stawek rynkowych do pomiaru wartości pozycji skarbowych.

Departament Finansowy

Jednostka odpowiedzialna jest za sprawozdawczość finansową i podatkową w Citi Service Center Poland.

 Do głównych zadań jednostki należą:

 • Przygotowanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, International Accounting Standards and U.S. Generally Accepted Accounting Principles
 • Współpraca z audytem wewnętrznym i zewnętrznym w sprawowaniu kontroli nad prawidłowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych
 • Przygotowywanie sprawozdan finansowych i przekazywanie ich do Narodowego Banku Polskiego
 • Opracowanie i aktualizacja wewnętrznych procedur dotyczących stosowania zasad rachunkowości przez Citi Service Center Poland zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami i polityką Citi
Weryfikacja Ryzyka Kredytowego (CRMS)

Głównym celem tego obszaru jest zapewnienie wsparcia dla zespołów ryzyka ICG w zakresie zarządzania, doradztwa kredytowego, polityki kredytowej i kontroli związanych z funkcjami, które ułatwiają i zwiększają zatwierdzenia limitu kredytowego. CRMS wspiera aktywne zarządzanie portfelem kredytowym.

CRMS skupia działa w obszarach

 • Credit Risk Approval Controls
 • Credit Risk Reporting
 • Next Day Limit Monitoring
 • Intraday Limit Monitoring (Cash and Securities)
 • CRMS Controls and Data Quality
Biuro wsparcia ds. identyfikacji klienta

Biuro wsparcia ds. identyfikacji klienta (CADD CEE BSU ) zajmuje się obsługą bieżącą dokumentów „poznaj swojego klienta”. Dokumenty są sprawdzane na podstawie globalnej polityki AML Citi i zgodnie zaleceniami lokalnych regulatorów ustanawiających zasady dotyczące identyfikacji klienta w celu rozpoznania potencjalnych działalności niezgodnych z prawem.

Pion Prawny

Do głównych zadań Departamentu Prawnego należy pomoc prawna w ramach Citi Service Center Poland. W zakresie opiniowania dokumentacji pod względem zgodności z regulacjami prawnymi oraz wytycznymi Citigroup.